Greitoji medicinos pagalba Registratūra
bendrasis pagalbos numeris 112
  • Vaikų                      +370 674 72691
  • Suaugusiųjų          +370 674 72589
  •                                 +370 652 07857
  • Odontologinis sk.  +370 674 73253

 

 

 

 

 

   

VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos psichikos sveikatos centre jau veikia priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetas (203 A)

 

PAKAITINIO gydymo metadonu organizavimo ir teikimo tvarka POLIKLINIKOJE

 TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS PAKAITINIO GYDYMO ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKĄ :

2002 m. gegužės 3 d. LR SAM įsakymas Nr. 204 "DĖL PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ GYDYMO IR REABILITACIJOS STANDARTŲ PATVIRTINIMO"

                                     https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.165856?jfwid=-fa58gwhlm

2007 m. rugpjūčio 6 d. LR SAM įsakymas Nr. V-653 "DĖL PAKAITINIO GYDYMO SKYRIMO IR TAIKYMO PRIKLAUSOMYBEI NUO OPIOIDŲ GYDYTI IR PAKAITINIŲ OPIOIDINIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IŠRAŠYMO, IŠDAVIMO, LAIKYMO IR APSKAITOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO"

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.302905?jfwid=-g0zrz3cfa

 

DĖKOJAME RĖMĖJAMS

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems rėmėjams, skyrusiems paramą VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikai. Šiuo metu, kovojant su viruso COVID-19 plitimu bei jo sukeltos ligos padariniais, medicinos darbuotojams tenka didelė rizika ir atsakomybė, nes jiems tenka tiesiogiai bendrauti su koronavirusu užsikrėtusiais arba galimai užsikrėtusiais pacientais. Todėl visa parama bus skirta darbuotojų apsaugos priemonių įsigijimui.

 

Direktorius Leonidas Sologubovas

 

Informacija ketinantiems skirti paramą:

VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinika

Įmonės kodas 193319235, A. s. Nr. LT974010041300061312, AB Luminor Bankas, kodas 40100

Paramos sutarties projektas

Paramos gavėjo statusą patvirtinantis dokumentas

Padėka rėmėjams

 

 

Socialinių paslaugų infrastruktūra ir kontaktiniai duomenys Biržų rajone

( Neįgaliesiems, senyvo amžiaus žmonėms, vaikams)

 

Eil.

Nr.

 

Įstaigos, bendrijos pavadinimas

 

 

Kontaktai

1.

VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centras

Rotušės g. 16A, Biržai

tel. 8 (450) 32962

2.

Savarankiško gyvenimo namai

Kaštonų g. 27, Biržai

tel. 8~646 03009

3.

Labdaros ir paramos fondo "Vilties šviesa" Biržų vaikų dienos centras

Kęstučio g. 12, Biržai.

Tel. 8~699 30194

4.

Labdaros ir paramos fondo "Vilties šviesa" Vabalninko vaikų dienos centras

S. Nėries g. 19,Vabalninko m., Biržų r.

Tel. 8~699 30194

5.

VšĮ Šeimos ugdymo ir laisvalaikio centras "Aš Jis"

B. Sruogos g. 3, Vabalninkas, Biržų r.

Tel. 8 646 19 239.

6.

VšĮ "Pagalbos centras" Biržų vaikų dienos centras

Respublikos g. 9, Biržų m.

Telefonas: (8 450) 36510

7.

VšĮ "Pagalbos centras" Pačeriaukštės vaikų dienos centras.

Pačeriaukštės I k., Pačeriaukštės sen., Biržų r. Sav.

Tel. (8 450) 57239

 

8.

VšĮ "Pagalbos centras" Papilio vaikų ir jaunimo dienos centras.

Rožių g. 8, Papilio mstl., Papilio sen., Biržų r.

Telefonas: (8 450) 58124

9.

Lietuvos Aklųjų ir silpnaregių Biržų rajono filialas.

Žemoji g. 1, Biržai

8 450 32390

10.

Biržų rajono neįgaliųjų draugija

Žemoji g. 1, Biržai

8 450 31081

8 640 36188

11.

Biržų sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija

Vilniaus g. 117, 307 kab., Biržai

tel. 8~656 68254

12.

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Biržų Viltis"

   Tilto g. 20B, Biržai

Tel. (8 614) 47879

13.

Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos "Caritas"

Rotušės g. 4, Biržų m.

Mobilusis: 8 658 32433

14.

Anoniminių alkoholikų ir šeimos narių savipagalbos grupė "Širvėna"

Rotušės g. 4 (iš kiemo pusės) Biržai

tel. 8~610 23146

15.

Biržų "Artrito" klubas

Vytauto g. 59, Biržai

tel.8~620 57903

16.

Sigitos Švambarienės šeimyna

Gimnazijos g. 9-34, Biržai

Tel. +370 681 66661

17.

Šeimyna "Po angelo sparnu"

Girios g. 6, Latvelių k., Parovėjos sen., Biržų r.

Tel. +370 612 66478

18.

VšĮ "Vaiko užuovėja"

Liepų g. 6, Medeikių k., Biržų r.

Tel. 8-450-58414

19.

Biržų rajono Legailių globos namai

Legailių g. 1, Legailių k., Pačeriaukštės sen.

Tel. (8 450) 53 435

20.

VšĮ Biržų parapijos Šv. Vincento Pauliečio globos namai

Radvilos g. 2A, Biržai

Tel. (8 450) 33438

21.

VšĮ Onos Milienės senelių globos namai

Alytaus g. 4A, Nemunėlio Radviliškio mstl., Nemunėlio Radviliškio sen.

Tel./Faks.: (8 450) 55243

 

 

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS POLIKLINIKOS

2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2015 m. kovo 12 d.

Biržai

 

 

Viešoji įstaiga Biržų rajono savivaldybės poliklinika (toliau-Poliklinika), yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Biržų rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Panevėžio Teritorine ligonių kasa ir kitais užsakovais.

Poliklinika 1997 m. gruodžio 12 d. įregistruota Valstybės įmonės registrų centre, jos kodas 193319235.

 

1.Informacija apie Poliklinikos veiklos tikslus, pobūdį ir veiklos rezultatus per finansinius metus

Poliklinika yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Pagrindinis Poliklinikos veiklos tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą sveikatos priežiūros srityje.

Poliklinikos veiklos sritys: organizuoti ir teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias teikti teisę suteikia Poliklinikos asmens sveikatos priežiūros licencija: bendrosios praktikos gydytojo, bendrosios praktikos odontologijos, ortopedinės odontologijos, gydytojo odontologo padėjėjo, burnos higienos, greitosios medicinos pagalbos, vidaus ligų, chirurgijos, vaikų ligų, akušerijos-ginekologijos, psichiatrijos, priklausomybės ligų psichiatrijos, slaugos, medicinos laboratorijos- klinikos laboranto.

Teikiant medicinines paslaugas siekiama ne kuo didesnio pelno, o suteikti kuo daugiau kokybiškų paslaugų.

Polikliniką sudaro šie struktūriniai padaliniai:

  • Odontologijos skyrius (Janonio g. 2, Biržų m., Biržų r. sav.);

  • Greitosios medicinos pagalbos skyrius (Vilniaus g. 115, Biržų m., Biržų r. sav.);

  • Vabalninko ambulatorija ( B. Sruogos g. 15 a, Vabalninkas, Biržų r. sav.);

  • Pabiržės ambulatorija (Kaštonų g. 8, Naciūnų k., Biržų r. sav.);

  • Papilio ambulatorija (Rožių g. 8, Papilys, Biržų r. sav.);

  • Nemunėlio Radviliškio ambulatorija (Aušros g. 2, Nemunėlio Radviliškis, Biržų r. sav.);

Poliklinikai priklauso 14kaimo medicinos punktų (MP), kuriuos aptarnauja Biržų rajono savivaldybės poliklinika (8 MP), Vabalninko ambulatorija (3 MP) ir Papilio ambulatorija (3 MP).

Ataskaitinių finansinių metų Poliklinikos veiklos rezultatas yra teigiamas : +62747,-Lt

 

2.Poliklinikos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė metų pradžioje ir pabaigoje Poliklinikos steigėjas ir dalininkas (savininkas) yra Biržų rajono savivaldybė, kitų dalininkų ataskaitinių finansinių metų pabaigoje Poliklinika neturi. Dalininko įnašas ataskaitinių metų pradžioje – 100387,90Lt, pabaigoje - 100387,90Lt.

 

3.Poliklinikos gautos lėšos ir jų šaltiniai per ataskaitinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis

Poliklinikos gautos lėšos (be finansavimo pajamų) per 2014 metus yra 6535831,-Lt, iš jų:

6013380,94Lt,pajamos iš PSDF biudžeto už pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

509258,54,-Lt pajamos už suteiktas mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (profilaktinis sveikatos patikrinimas, ginklas, vairuotojų medicininis patikrinimas, plombos, masažas, fizioterapija, KVP išdavimas ir kt.);

12582,14,-Lt pajamos už suteiktas kitas mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (ligonių pervežimai ir kt.);

609,-Lt kitos veiklos (nuomos) pajamos.

Visos gautos lėšos buvo naudojamos Poliklinikos pagrindinei veiklai vykdyti, t.y. organizuoti ir teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Daugiausia lėšų panaudota:

darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui ........................ 5240102,-Lt

komunalinėms paslaugoms ir ryšiams .......................................................220425,-Lt

transportui .................................................................................................. 223814,-Lt

atsargoms(vaistai, tirpalai, tvarsliava, tyrimo, slaugos med. priemonės ).. 511864,-Lt

laboratoriniams tyrimams, atliekamiems kitose įstaigose.............................93215,-Lt

kvalifikacijos kėlimui ....................................................................................7533,-Lt

ilgalaikio turto įsigijimui............................................................................ .44139,-Lt ir kt.

 

Poliklinika ataskaitiniais metais dalyvavo įvairiose sveikatinimo programose: gimdos kaklelio vėžio profilaktikai gauta ir panaudota 2000,-Lt, pneumokokinės infekcijos paplitimo ir sergamumo pneumokokinėmis ligomis mažinimui socialiai remtinų ir rizikos šeimų vaikų tarpe gauta ir panaudota 2688,- Lt.

2014 m. poliklinika gavo ir kitos paramos (finansavimą) už 190876,-Lt, iš jų:

20481,-Lt projekto „Profesinių įgūdžių tobulinimas. Užsienio šalių patirtis“, pagal mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci paprogramę, finansavimas; 40604,-Lt projekto „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Panevėžio regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“(Rokiškio projektas) finansavimas; 19897,-Lt projekto „Išankstinės pacientų registracijos sistemos plėtra“ (Santariškių klinikų projektas) , finansavimas; 8794,-Lt finansavimą iš darbo biržos (ESF projektas “Parama užimtumui ir mobilumui“) už siųstų bedarbių įdarbinimą; 2673,-Lt iš 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio; 71612,-Lt nemokamos vakcinos profilaktiniam skiepijimui; 9067,-Lt nemokamos gripo vakcinos ; 1993,- Lt pasiutligės vakcinos iš Panevėžio visuomenės sveikatos centro; 4910,-Lt finansavimą iš SAM rezidentų praktikai; 1557,-Lt vakcinos iš kitų šaltinių moterų konsultacijai; 8458,-Lt inventoriaus ir lėšų jam įsigyti iš Lietuvos ir užsienio šalių; 830,-Lt medikamentai iš tiekėjų.

 

4. Informacija apie Poliklinikos įgytą ilgalaikį turtą

Per 2014 ataskaitinius metus Poliklinika įsigijo ilgalaikio turto už 98430,- Lt, iš jų :

-29206,- Lt iš mokamų paslaugų lėšų (įsigyta kėdė kraujo paėmimui, kompiuteris, trys oro kondicionieriai, apmokėta už poliklinikos esminio pagerinimo darbų investicinio projekto parengimą);

-2000,- Lt iš 2 proc. GPM lėšų įsigytas nešiojamas kompiuteris;

-12433,-Lt iš TLK lėšų įsigytas defibriliatorius, šildymo katilas Parovėjos m. p. ir diodinė lempa Vabalninko ambulatorijai.

-500,-Lt gauta parama Poliklinikos vėliavos įrengimui;

-54291,-Lt nemokamai gauti kompiuteriai su įranga, maršrutizatorius ir spausdintuvai iš Rokiškio ligoninės ir Santariškių klinikų, pagal vykdomus projektus.

 

5.Poliklinikos sąnaudos per ataskaitinius metus

Poliklinikos sąnaudos per ataskaitinius metus iš viso yra 6791325,-Lt, iš jų išlaidos darboužmokesčiui ir socialiniam draudimui, įskaitant kaupimus atostoginiams, yra 5240102,-Lt, taisudaro 77 proc. visų sąnaudų.

6.Poliklinikos darbuotojų skaičius

Ataskaitinių metų pradžioje poliklinikoje dirbo 181 darbuotojas, metų pabaigoje -178, iškurių: 34- gydytojai, 83- slaugytojai, 16 -kiti specialistai ir 45- kitas personalas. Visi sveikatos priežiūros specialistai yra licencijuoti, kasmet tobulina savo kvalifikaciją tobulinimo kursuose, seminaruose, konferencijose, dalyvauja projektuose.

 

7.Poliklinikos sąnaudos valdymo išlaidoms

Prie Poliklinikos išlaikymo (valdymo) išlaidų priskirta administracijos išlaikymo išlaidos:

1.Priskaičiuotas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos......240630,-Lt

2.Komunalinės, ryšių paslaugos..............................................................4530,-Lt

3.Komandiruotės ir kvalifikacijos kėlimas .............................................1929,-Lt

Viso:...... 247089,-Lt

Ataskaitiniais finansiniais metais administracijai buvo pirktas kompiuteris už 2560,-Lt..

 

8.Duomenys apie Poliklinikos vadovą

Poliklinikos direktoriui priskaityta darbo užmokesčio, įskaitant už darbą projekto „Profesinių įgūdžių tobulinimas. Užsienio šalių patirtis“ vadovu (neatskaičiavus mokesčių) per ataskaitinius metus 65726,63Lt.

 

9.Poliklinikos išlaidos kolegialių organų narių išmokoms ir su poliklinikos dalininku susijusiems asmenims

Kolegialių organų narių darbo užmokesčiui ir kitoms kolegialių organų narių išmokoms Poliklinika per ataskaitinius metus neturėjo. Išlaidos su dalininku susijusiems asmenims (Biržų ligoninei už paslaugas) per ataskaitinius metus yra 67736,94Lt.

PRIDEDAMA.

1. 2014 m. Poliklinikos aptarnavimo rodikliai. 1 lapas;

2. Poliklinikos veiklos kiekybinių ir kokybinių vertinimo rodiklių įvykdymas. 3 lapai.

 

 

 

Direktorius Leonidas Sologubovas

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS POLIKLINIKOS

VIENKARTINIŲ GINEKOLOGINIŲ SKĖTIKLIŲ

MAŽOS VERTĖS PIRKIMO SĄLYGOS

 

1. VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinika (toliau - perkančioji organizacija) numato pirkti vienkartinius ginekologinius skėtiklius (toliau - prekės). 

3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos supaprastintų pirkimų taisyklėmis,  kitais teisės aktaisir šiais pirkimo dokumentais.

4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, pateikti pasiūlymai vertinami nešališkai ir konfidencialiai.

5. Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo yra Renata Gražinienė, telefonas/faksas 8-450-32567, e. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

6. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja. 

7. Pirkimo objektas – vienkartiniai ginekologiniai skėtikliai (XS, S virgin, S, M ir L dydžių). Preliminarus poreikis metams – 5000 vnt.

8. Reikalavimai tiekėjo siūlomoms prekėms. Vienkartiniai ginekologiniai skėtikliai turi būti:

8.1. Cusco tipo;

8.2.Atitikti medicinos prietaisų saugos ir patekimo į Lietuvos rinką nustatytus reikalavimus;

8.3. Turėti CE ženklinimą.

9. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiomis pirkimo sąlygomis ir patvirtina, kad jo siūlomos prekės atitinka 8 punkte nustatytus reikalavimus, o pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

10.  Pasiūlymas turi būti pateikiamas CVP IS, pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.ltarba elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. . Pasiūlymą sudaro:

 10.1. Užpildyta ir pasirašyta „Pasiūlymo forma“, parengta pagal šių konkurso sąlygų 1 priede pateiktą formą (pateikiamas pasirašytas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje, pridėta prie el. lai6ko, o CVP.IS sistemojepasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“);

10.2. Tiekėjo deklaracija, parengta pagal šių konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą (pateikiamas pasirašytas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje, pridėtapasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“).

11. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2015 m.  sausio 23 d. 11val. 00 min.  elektroninėmis priemonėmis (naudojant CVP IS arba elektroniniu paštu).  Vėliau gauti pasiūlymai nebus vertinami.

12. Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

13. Jeigu keli pasiūlymai pateikiami vienodomis kainomis, laimėtoju laikomas tiekėjas, anksčiau  pateikęs pasiūlymą. Pirkėjas, prieš pasirašydamas sutartį, gali paprašyti pateikti prekės pavyzdžius.

14. Jeigu laimėtoju pripažintas tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti, perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymo kaina yra pirma (kainos didėjimo tvarka) po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

15. Sudarant pirkimo sutartį abipusiu šalių sutarimu gali būti mažinama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina.

Svarbiausios sutarties sąlygos:

15.1. Tiekiamos medicininės priemonės turi atitikti Lietuvoje priimtus standartus, specifikaciją, nurodytą pirkimo dokumentuose, prekių pavyzdžius (jeigu buvo pateikti),  bei normatyvus visą sutarties laikotarpį.

15.2.       Pardavėjas užtikrina, kad prekių ženklinimas atitiktų nustatytus norminius reikalavimus. Pristatomos prekės pateikiamos naujos, nepažeistose pakuotėse.

15.3.     Prekės pirkėjui pristatomos pardavėjo transportu ir iškraunamos pirkėjo sandėlyje adresu Vilniaus g. 117, Biržuose, ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo užsakymo priėmimo dienos.

15.4.       Prekių grąžinimas turi būti įformintas prekių grąžinimo dokumentu, turinčiu buhalterinės apskaitos įstatyme numatytus rekvizitus ir išskirtą PVM sumą. Prekės grąžinamos tomis pačiomis kainomis, kokiomis buvo gautos.

15.5.       Sutartis sudaroma 12 mėn. laikotarpiui su galimybe pratęsti sutartį dar 12 mėnesių.

Vienkartinių ginekologinių skėtiklių mažos vertės pirkimo sąlygų 1 priedas

VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikai

(Adresatas (perkančioji organizacija)

 

PASIŪLYMAS DĖL VIENKARTINIŲ GINEKOLOGINIŲ SKĖTIKLIŲ PIRKIMO

____________Nr.______

                                                  (Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

 

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/

 

Tiekėjo adresas/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/

 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė

 

Telefono numeris

 

Fakso numeris

 

El. pašto adresas

 

 

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis supaprastinto mažos vertės pirkimo  CVP IS skelbime ir šiame pasiūlyme.

1.       Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.

 

Pavadinimas

Preliminarus poreikis metams

Vieneto kaina, Lt be PVM

PVM*, Lt

Vieneto kaina, Lt su PVM

Kiekio kaina su PVM

1.

 Vienkartinis ginekologinis skėtiklis (XS, S, S Virgin dydis)

2500

 

 

 

 

2.

Vienkartinis ginekologinis skėtiklis  (M dysi)

2000

 

 

 

 

3.

Vienkartinis ginekologinis skėtiklis (L dydis)

500

 

 

 

 

Viso:

 

 

 

 

*VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinika su Panevėžio teritorine ligonių kasa yra sutartį (iš Jūsų įmonės perkamos visos medicininės prekės bus skirtos sveikatos priežiūros paslaugoms) todėl gali būti taikomas lengvatinis 5 proc. PVM tarifas

2.       Siūlomos prekės visiškai atitinka šiuos reikalavimus ir yra:

Eil. nr.

Prekių pavadinimas

Reikalaujama charakteristika

Siūlomos prekės atitikimą reikalavimams   įrodančio dokumento pavadinimas (skenuota dokumento)

1.

 Vienkartinis ginekologinis skėtiklis

1.     Cusco tipo;

2.     Atitinka medicinos prietaisų saugos ir patekimo į Lietuvos rinką nustatytus reikalavimus;

3.     CE ženklinimas.

 

Parašyti, kurias specifikacijas atitinka

3.       Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.

Pateikto dokumento pavadinimas

1.      

 Išvardinti

4. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija :

Eil.Nr.

Pateikto dokumento pavadinimas

 

 

Pastaba : Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra  pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

 PASTABA: Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą prašomą informaciją. Tiekėjas 4  punkto gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei tiekėjas 4 punkto neužpildo arba jį išbraukė, laikoma,  pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Pasiūlymas galioja iki 2015 m.  vasario 6 dienos

 

 

 

 

 

 

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

(Parašas)

 

(Vardas ir pavardė)

 

Vienkartinių ginekologinių skėtiklių mažos vertės pirkimo sąlygų 2 priedas

 

     (Tiekėjo deklaracijos formos pavyzdys)

 

  Herbas arba prekių ženklas

 

(Tiekėjo pavadinimas)

 

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

 

VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikai

 (Adresatas (perkančioji organizacija))

 

TIEKĖJO DEKLARACIJA

 

_____________Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

 

1. Aš, ______________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_____________________________ ,

                                                                                (Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) ______________________________________________________________

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame _________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas)

___________________________________________________________________________ ,

skelbtame ____________________________________________________________________________

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą,

____________________________________________________________________________ ,

data ir numeris)

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos.

2.  Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmestas

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.

 

 

 

 

 

 

 

 

(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas)

 

(Parašas)

 

(Vardas, pavardė)

 

 

*Pastaba. Pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, todėl šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

 

 

 

 

 

                            

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS  BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS POLIKLINIKOS

2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2014  m. kovo 18 d.

Biržai

 

Viešoji įstaiga Biržų rajono savivaldybės poliklinika (toliau-Poliklinika), yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Biržų rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Panevėžio Teritorine ligonių kasa ir kitais užsakovais.

Poliklinika 1997 m. gruodžio 12 d. įregistruota Valstybės įmonės registrų centre, jos  kodas 193319235.

1.Informacija apie Poliklinikos veiklos tikslus, pobūdį ir veiklos rezultatus per finansinius metus

Poliklinika yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Pagrindinis Poliklinikos veiklos tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą sveikatos priežiūros srityje.

Poliklinikos veiklos sritys: organizuoti ir teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias teikti teisę suteikia Poliklinikos asmens sveikatos priežiūros licencija: bendrosios praktikos gydytojo, bendrosios praktikos odontologijos, ortopedinės odontologijos, gydytojo odontologo padėjėjo, burnos higienos, greitosios medicinos pagalbos, vidaus ligų, chirurgijos, vaikų ligų, akušerijos-ginekologijos, psichiatrijos, priklausomybės ligų psichiatrijos, slaugos, medicinos laboratorijos- klinikos laboranto.

Teikiant medicinines paslaugas siekiama ne kuo didesnio pelno, o suteikti kuo daugiau kokybiškų paslaugų.

Polikliniką sudaro šie struktūriniai padaliniai:

·Biržų rajono savivaldybės poliklinika (Vilniaus g. 117, Biržų m., Biržų r. sav.);

·Odontologijos skyrius (Janonio g. 2, Biržų m., Biržų r. sav.);

·Greitosios medicinos pagalbos skyrius (Vilniaus g. 115, Biržų m., Biržų r. sav.);

·Vabalninko ambulatorija ( B. Sruogos g. 15 a, Vabalninkas, Biržų r. sav.);

·Pabiržės ambulatorija (Kaštonų g. 8, Naciūnų k., Biržų r. sav.);

·Papilio ambulatorija (Rožių g. 8, Papilys, Biržų r. sav.);

·Nemunėlio Radviliškio ambulatorija (Aušros g. 2, Nemunėlio Radviliškis, Biržų r. sav.);

Poliklinikai priklauso 15 kaimo medicinos punktų (MP), kuriuos aptarnauja Biržų rajono savivaldybės poliklinika (8 MP), Vabalninko ambulatorija (3 MP), Pabiržės ambulatorija (1 MP) ir Papilio ambulatorija (3 MP).

Ataskaitinių finansinių metų  Poliklinikos veiklos rezultatas yra teigiamas :  +20408,-Lt

          2.Poliklinikos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė metų pradžioje ir pabaigoje                                  Poliklinikos steigėjas ir dalininkas (savininkas) yra Biržų rajono savivaldybė, kitų dalininkų ataskaitinių finansinių metų pabaigoje Poliklinika neturi. Dalininko įnašas ataskaitinių metų pradžioje – 97377,17Lt,   pabaigoje - 100387,90Lt.

3.Poliklinikos gautos lėšos ir jų šaltiniai per ataskaitinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis

Poliklinikos gautos lėšos (be finansavimo pajamų) per 2013 metus yra 6466034,-Lt, iš jų:

   5979634,-Lt pajamos iš PSDF biudžeto už pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

  462596,-Lt pajamos už suteiktas mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (profilaktinis sveikatos patikrinimas, ginklas, vairuotojų medicininis patikrinimas, plombos, masažas, fizioterapija, KVP išdavimas ir kt.);

   15397,-Lt pajamos už suteiktas kitas mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (ligonių pervežimai ir kt.);

 7797,- Lt  ilgalaikio materialiojo turto pardavimo pelnas (parduoti nusidėvėję ir veikloje nenaudojami trys automobiliai);

            609,-Lt kitos veiklos (nuomos) pajamos.

       Visos gautos lėšos buvo naudojamos Poliklinikos pagrindinei veiklai vykdyti, t.y. organizuoti ir teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Daugiausia lėšų panaudota:

     darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui ........................ 5156379,-Lt

     komunalinėms paslaugoms ir ryšiams .......................................................242320,-Lt

     transportui .................................................................................................. 229572,-Lt

     atsargoms(vaistai, tirpalai, tvarsliava, tyrimo, slaugos med. priemonės ).. 536298,-Lt

     laboratoriniams tyrimams, atliekamiems kitose įstaigose.............................77615,-Lt

     paprastajam remontui ir eksploatavimui...................................................... 5107,-Lt

     kvalifikacijos kėlimui .....................................................................................5520,-Lt

     ilgalaikio turto įsigijimui............................................................................  .37769,-Lt   ir kt.

 

Poliklinika ataskaitiniais metais dalyvavo įvairiose sveikatinimo  programose: gimdos kaklelio vėžio profilaktikai gauta ir panaudota 3000,-Lt, rajono gyventojų nemokamam dantų protezavimui gauta ir panaudota 3300,- Lt.

2013 m. poliklinika gavo ir kitos paramos už 177210,-Lt, iš jų:

81922,-Lt projekto „Profesinių įgūdžių tobulinimas. Užsienio šalių patirtis“, pagal mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci paprogramę, finansavimas; 778,-Lt projekto „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Panevėžio regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“ finansavimas; 5555,-Lt finansavimą iš darbo biržos (ESF projektas “Parama užimtumui ir mobilumui“) už siųstų bedarbių įdarbinimą; 2732,-Lt ilgalaikio turto (nešiojamas kompiuteris ir buitinės įrangos); 1244,-Lt iš 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio; 63307,-Lt  nemokamos vakcinos profilaktiniam skiepijimui; 9320,-Lt nemokamos gripo  vakcinos ; 3353,- Lt pasiutligės vakcinos iš Panevėžio visuomenės sveikatos centro; 3811,-Lt vakcinos iš SAM; 1917,-Lt vakcinos iš kitų šaltinių moterų konsultacijai; 3054,-Lt inventoriaus ir lėšų jam įsigyti iš tiekėjų; 217,-Lt  medikamentai iš tiekėjų.           

4. Informacija apie Poliklinikos įgytą ilgalaikį turtą

Per 2013 ataskaitinius metus Poliklinika įsigijo ilgalaikio turto už  40495,- Lt, iš jų :  

 -31891,- Lt iš mokamų paslaugų lėšų (įsigyta medicininės įrangos profilaktikos ir fizioterapijos kabinetams už 29090 ,-Lt;  du kompiuteriai už 2801,-Lt)

-1599,- Lt iš 2 proc. GPM  lėšų įsigyta buitinės  įrangos;

-4279,-Lt iš TLK lėšų įsigytas kompiuteris ir danties kondo ieškikliai Vabalninko ambulatorijai ir Biržų Aušros vidurinės mokyklos patalpose esančiam odontologijos kabinetui.

 2726,-Lt gauta parama ( kompiuteris ir buitinė įranga vaikų konsultacijai);

       Per ataskaitinį laikotarpį aukcione parduoti nusidėvėję ir veikloje nenaudojami trys automobiliai.  Pardavimo pajamos 7797,-Lt.

5.Poliklinikos sąnaudos per ataskaitinius metus

Poliklinikos sąnaudos per ataskaitinius metus iš viso yra 6711664,-Lt, iš jų išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, įskaitant kaupimus atostoginiams, yra  5156379,-Lt, tai sudaro  76,8 proc. visų sąnaudų.

6.Poliklinikos darbuotojų skaičius

Ataskaitinių metų pradžioje poliklinikoje dirbo 184 darbuotojai, metų pabaigoje -181, iškurių: 34- gydytojai, 84- slaugytojai, 15 -kiti specialistai  ir 48- kitas personalas. Visi sveikatos priežiūros specialistai yra licencijuoti, kasmet tobulina savo kvalifikaciją tobulinimo kursuose, seminaruose, konferencijose, dalyvauja projektuose.

7.Poliklinikos sąnaudos valdymo išlaidoms

Prie Poliklinikos išlaikymo (valdymo) išlaidų priskirta administracijos išlaikymo išlaidos:

1.Priskaičiuotas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos..... 234039,-Lt

2.Komunalinės, ryšių paslaugos..............................................................5199,-Lt

3.Komandiruotės    .................................................................................2895,-Lt

                                                                                           Viso:......    242133,-Lt

Ilgalaikio materialiojo turto ataskaitiniais finansiniais metais administracijai nebuvo įsigyta.                                          

8.Duomenys apie Poliklinikos vadovą

Poliklinikos direktoriui priskaityta darbo užmokesčio, įskaitant už darbą projekto „Profesinių įgūdžių tobulinimas. Užsienio šalių patirtis“ vadovu  (neatskaičiavus mokesčių) per ataskaitinius metus 65980,30Lt.

9.Poliklinikos išlaidos kolegialių organų narių išmokoms ir su poliklinikos dalininku susijusiems asmenims

Kolegialių organų narių darbo užmokesčiui ir kitoms kolegialių organų narių išmokoms Poliklinika per ataskaitinius metus neturėjo. Išlaidos   su  dalininku susijusiems asmenims (Biržų ligoninei už paslaugas)  per ataskaitinius metus yra 68599,22Lt.       

      PRIDEDAMA.

      1. 2013 m. Poliklinikos aptarnavimo rodikliai. 1  lapas;

      2. Poliklinikos veiklos kiekybinių ir kokybinių vertinimo rodiklių įvykdymas. 2 lapai.

 

Direktorius                                                                                                      Leonidas Sologubovas

DĖL ELEKTRONINIŲ SVEIKATOS PASLAUGŲ  

 

Prašom kuo aktyviau   bandytis diegiamą sistemą. Demonstracinė versija adresu:   http://demo.hisas.lt/demo-rokiskis

Atsidariusiame pradiniame lange  dešinėje viršuje užeikite ant šauktuko („Pagalba“), spausti kairį pelės klavišą - atsidaro langas su temomis.

Norint žiūrėti „Video medžiagą“:

 Viršuje kairėje užeiti ant  „Video medžiaga“,  spausti kairį pelės klavišą ir užėjus ant dominančios temos (pvz. „Ambulatorinių pacientų priėmimas“) vėl spausti kairį pelės klavišą – pradedama video transliacija.

Norint skaityti „Mokomąją medžiagą“:

 Viršuje kairėje užeiti ant  „Mokomoji medžiaga“,  spausti kairį pelės klavišą ir užėjus ant dominančios temos (pvz. „Ambulatorinių apsilankymų planavimas“) vėl spausti kairį pelės klavišą – atidaro skaidres.

Sėkmės.

Šios srities informacija neteikiama