Greitoji medicinos pagalba Registratūra
  • Teo                 03
  • Telia            103
  • Bitė, Tele 2  033
  • Vaikų                      +370 450 31037
  • Suaugusiųjų          +370 450 32317
  •                                 +370 652 07857
  • Odontologinis sk.  +370 450 32037

 

        

   

VIEŠOJI  ĮSTAIGA  BIRŽŲ  RAJONO  SAVIVALDYBĖS  POLIKLINIKA

ĮMONĖS KODAS 193319235                                       

                                                                                                                                                 PATVIRTINTA

                                                                                                          Direktoriaus

2010 m. liepos mėn.12 d. įsakymu  Nr.1-32

 

VIDAUS  TVARKOS TAISYKLĖS

(nauja redakcija nuo 2017 m. spalio 4 d.)

 

I. BENDROJI DALIS

1.1.  Viešoji įstaiga Biržų rajono savivaldybės poliklinika (toliau - Poliklinika) yra licencijuota asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kuri verčiasi asmens sveikatos priežiūros veikla Poliklinikoje ir pagal Pacientų iškvietimus jų namuose Biržų mieste ir rajone.

1.2. Poliklinikoje mokomi sveikatos priežiūros specialistai, todėl visi Pacientai yra įtraukiami į mokymo procesą. Prisirašydami prie poliklinikos Pacientai sutinka su Poliklinikos vidaus tvarkos taisyklėmis ir būti įtraukti į mokymo procesą. 

1.3. Poliklinika gyventojams teikia šias paslaugas:

Ø   pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (šeimos gydytojo praktikos, vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, gydytojo akušerio ginekologo, gydytojo chirurgo praktikos);

Ø   pirminės psichikos sveikatos priežiūros;

Ø   akušerio praktikos;

Ø   slaugos (bendrosios praktikos, bendruomenės, psichikos sveikatos, fizinės medicinos ir reabilitacijos);

Ø   masažo;

Ø   greitosios medicinos pagalbos;

Ø   odontologijos, ortopedinės odontologijos ir burnos higienos.

 

II. PACIENTŲ KREIPIMOSI Į POLIKLINIKĄ TVARKA

1.   Pirminė asmens sveikatos priežiūra teikiama Poliklinikoje ir jos padaliniuose: ambulatorijose, medicinos punktuose, odontologijos  ir  greitosios med. pagalbos  skyriuose.

2.   Pacientas, norintis tapti Poliklinikos Pacientu ir prisirašyti pas pasirinktą šeimos gydytoją ar gydytoją terapeutą (toliau tekste – šeimos gydytoją) statistikos kabinete užpildo formą 025-025 1/a „Prašymas gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“.  Poliklinikos kasoje sumoka 0,29 Eur mokestį. Jei asmuo kitoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje neišbuvo 6 mėn., poliklinikai moka 2,90 Eur mokestį (netaikoma atvykusiems mokytis į stacionarinę mokymosi įstaigą arba grįžus į nuolatinę gyvenamąją vietą baigus mokslus) už prisirašymo dokumentų tvarkymą ir medicininės dokumentacijos persiuntimą.

     Jeigu pas pasirinktą gydytoją prisirašiusiųjų Pacientų skaičius viršija nustatytą normatyvą (aptarnaujamųjų gyventojų skaičiaus normatyvą pagal apylinkės tipą), Pacientas prirašomas pas jį tik pačiam gydytojui sutinkant.

3.   Jei  Pacientui būtina patikslinti diagnozę ar gydymo taktiką, pirminės asmens sveikatos priežiūros gydytojas gali duoti siuntimąį laboratoriją, VšĮ Biržų ligoninės radiologijos, echoskopijos, endoskopijų kabinetus, o esant būtinybei – pas gydytojus specialistus - konsultantus, dirbančius antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

4.   Poliklinikoje teikiamos nemokamos paslaugos:

6.1  būtinoji medicinos pagalba;

6.2  žmonių sveikatos gyvensenos mokymo, keliant jų žinių lygį, pateikiant jiems naujausią informaciją;

6.3.  informacinės paslaugos ligų profilaktikos klausimais;

6.4. pirminės sveikatos priežiūros gydytojų ir specialistų konsultacijos poliklinikoje prirašytiems ir apsidraudusiems privalomuoju sveikatos draudimu (toliau tekste – apsidraudusiems);

6.5. laikino nedarbingumo ekspertizė;

6.6. profilaktinės programos;

6.7. su gydytojo siuntimu specialia įranga ir priemonėmis atliekami arba užtikrinami tyrimai:

Ø    nėštumo testas;

Ø    elektrokardiograma;

Ø    išmatų tyrimas slaptam kraujavimui nustatyti;

Ø    šlapimo tyrimas juostele (su analizatoriumi);

Ø    eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) nustatymas;

Ø    C reaktyvinio baltymo nustatymas;

Ø    tuberkulino mėginys (vaikams);

Ø    hematologinis kraujo tyrimas;

Ø    glikemijos kiekio kraujyje nustatymas;

Ø    cholesterolio kiekio kraujyje nustatymas;

Ø    kalio ir natrio kiekio kraujo serume nustatymas;

Ø    kreatinino ir šlapalo (urea) tyrimas;

Ø    gliukozės toleravimo mėginio ištyrimas;

Ø    alanininės transaminazės (ALAT), asparagininės transaminazės (ASAT), šarminės fosfatazės (ŠF) ir gama-gliutamil transferazės (GGT) nustatymas;

Ø    bilirubino nustatymas;

Ø    tireotropinio hormono (TTH) ir laisvo tiroksino (FT4) nustatymas;

Ø    prostatos specifinio antigeno (pacientams po radikalaus priešinės liaukos vėžio gydymo) nustatymas;

Ø    geležies kiekio kraujyje nustatymas;

Ø    mikroalbumino kiekio šlapime nustatymas.

 

5.   Teisę į nemokamas paslaugas(išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas), teikiamas Poliklinikoje, turi suaugusieji ir vaikai, pasirinkę Poliklinikoje dirbantį šeimos gydytoją ir apsidraudę.

6.   Pacientai pas savo apylinkės (šeimos, vidaus ligų, vaikų ligų) gydytoją gali užsiregistruoti atvykę į Poliklinikos registratūrą, paskambinę telefonu arba internetu.

7.   Registruodamiesi telefonu priėmimui pas gydytoją, Pacientai registratūros darbuotojui nurodo vardą, pavardę ir gimimo datą arba asmens kodą bei asmens sveikatos istorijos numerį (pageidautina). Registratūros darbuotoja paskiria ir praneša Pacientui priėmimo pas gydytoją datą ir laiką, gydytojo kabineto numerį, bei informuoja, kad atvykę priėmimui pas gydytoją turi kreiptis į registratūrą. Jeigu asmuo informuoja, kad jis turi sudėtingų poreikių, jam skiriamas ilgesnės trukmės apsilankymo laikas. Apsilankymo trukmės laikas nėra ribojamas.

10.    Atvykę į Polikliniką visi Pacientai (įskaitant ir iš anksto užsiregistravusius) kreipiasi į registratūrą, pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: Lietuvos Respublikoje galiojantį pasą, asmens tapatybės kortelę arba gimimo liudijimą (ne vyresni nei 18 metų). Registratorė Valstybinės ligonių kasos internetiniame puslapyje patikrina ar Pacientas apsidraudęs ir priširašęs pas poliklinikoje dirbantį šeimos gydytoją:

10.1.   Jeigu Pacientas apsidraudęs ir prisirašęs pas Poliklinikoje dirbantį šeimos gydytoją, jam išduodama Paciento asmens sveikatos istorija ir forma 025/a-LK, bei nurodomas reikiamo gydytojo kabineto numeris, o iš anksto užsiregistravę Pacientai informuojami, kad visi medicininiai dokumentai jau gydytojo kabinete.

10.2.    Jeigu Pacientas neapsidraudęs, nors ir prisirašęs pas Poliklinikoje dirbantį šeimos gydytoją, jis informuojamas apie paslaugų kainas, galimybę apsidrausti ir/ar nukreipiamas į Poliklinikos kasą ar teritorinę ligonių kasą. Medicininius dokumentus registratorė Pacientui duoda tik gavusi apmokėjimą už paslaugas patvirtinantį kasos kvitą, kuris grąžinamas Pacientui.

10.3.   Jeigu Pacientas apsidraudęs bet neprisirašęs pas Poliklinikoje dirbantį šeimos gydytoją, jis nukreipiamas į Poliklinikos statistiką, kur prirašomas pas pasirinktą Poliklinikoje dirbantį šeimos gydytoją. Jeigu Pacientas nenori prisirašyti, turi susimokėti pagal tuo metu galiojančias mokamų paslaugų kainas.

11. Už teikiamas nemokamas paslaugas Poliklinika neturi teisės iš Paciento reikalauti papildomo mokesčio.

12. Skubos tvarka (nepaisant 8-10 str.)priimami Pacientai, kuriems reikalinga būtinoji medicinos pagalba.

13. Pacientas, dėl sveikatos būklės negalintis atvykti į Polikliniką, gali išsikviesti šeimos gydytoją į namus.  Einamajai dienai iškvietimai telefonu registruojami iki 10 val.

III. MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS  PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA POLIKLINIKOJE

14. Poliklinikoje teikiamos mokamos medicinos paslaugos, numatytoms LR Sveikatos apsaugos ministro 1996-03-26 įsakymo Nr. 178 ir 1999-07-30 įsakymo Nr. 357 aktualiose redakcijose ir patvirtintoms 2010-07-07 direktoriaus įsakymu Nr. 1-28:

Øne medicinos paslaugos (kopijavimo ir kt.);

Øneregistruotų Poliklinikoje ar neapsidraudusiųjų Pacientų konsultavimas ir ištyrimas Poliklinikoje ar Paciento namuose ne būtinosios pagalbos atveju;

Øpapildomos medicinos paslaugos - tyrimai ir procedūros, kurias savo iniciatyva nori atlikti Pacientas, jei šie tyrimai ir procedūros nekenkia konkretaus žmogaus sveikatai;

Øprivalomojo sveikatos draudimo fondo nefinansuojamos paslaugos.

 

15.    Informacija apie mokamų paslaugų teikimo tvarką, mokamų paslaugų sąrašai su paslaugų kodais, pavadinimais ir kainomis iškabinami  registratūros informaciniame  stende.

 

16.Pacientui pageidaujant informaciją apie mokamo tyrimo ar procedūros indikacijas, tikslingumą, procedūros poveikį ligonio sveikatai kiekvienu konkrečiu atveju pateikia poliklinikos šeimos gydytojai.

 

17.    Už mokamą paslaugą Pacientas pagal patvirtintą įkainį užmoka kasoje, esančioje poliklinikos III-iame aukšte,  kur jam išduodamas kasos čekis.

 

18.    Mokamą tyrimą, procedūrą, paslaugą teikiantys Poliklinikos specialistai ją atlieka tik po to, kai Pacientas pateikia apmokėjimą už paslaugą patvirtinantį kasos kvitą, kuris grąžinamas Pacientui.

IV. PACIENTŲ (JŲ ATSTOVŲ) TEISĖS IR PAREIGOS

19. Pacientų teisės.

 

19.1.Teisė į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas

                 Kiekvienas Pacientas turi teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, atitinkančias sveikatos apsaugos ministro nustatytus rodiklius ir reikalavimus. Kiekviena intervencija į Paciento sveikatą, įskaitant tyrimus, turi būti atliekama laikantis atitinkamų profesinių pareigų ir standartų.

                 Kiekvienas Pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų Poliklinikos personalo elgesį teikiant Pacientui paslaugas bei jam mirus. Poliklinikoje Pacientų teisių negalima varžyti dėl jų lyties, amžiaus, rasės, pilietybės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų, seksualinės orientacijos, genetinių savybių, neįgalumo ar dėl kokių nors kitų įstatymais nepagrįstų aplinkybių.

 

19.2. Teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir sveikatos priežiūros specialistą

Pacientas turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą teisės aktų nustatyta tvarka, bei teisę pasirinkti sveikatos priežiūros specialistą Poliklinikos direktoriaus nustatyta tvarka (4 str.). Pacientas turi teisę į kitotos pačios profesinės kvalifikacijos specialisto nuomonę.

                                         

19.3. Teisė į informaciją

Pacientas turi teisę gauti informaciją apie sveikatos priežiūros įstaigose teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti. Šios informacijos teikimo tvarką nustato Poliklinikos direktorius. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie jam sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį sveikatos priežiūros specialistą (vardą, pavardę, pareigas) ir informaciją apie jo profesinę kvalifikaciją. Pacientas turi teisę gauti medicininę informaciją, kaip tai numatyta šių taisyklių VI skyriuje.

 

19.4. Teisė nežinoti.

19.4.1. Informacija apie Paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, Poliklinikojetaikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozęnegali būti Pacientui pateikiama prieš jo valią. Atsisakymą informacijos Pacientas turi aiškiai išreikšti ir patvirtinti parašu.

19.4.2. Šio punkto 1-oje dalyje nurodyti informacijos pateikimo Pacientui apribojimai netaikomi, kai dėl Paciento atsisakymo gauti informaciją gali atsirasti žalingų padarinių Pacientui ar kitiems asmenims.

 

19.5. Teisė į nemokamas paslaugas (6-7 str.)

 

19.6. Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą.

19.6.1. Paciento privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie Paciento gyvenimo faktus gali būti renkama tik su Paciento sutikimu ir tuo atveju, jei tai yra būtina ligai diagnozuoti, gydyti ar Pacientui slaugyti. Užtikrinant Paciento teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą, turi būti vadovaujamasi nuostata, kad Paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už visuomenės interesus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai tai būtina visuomenės saugumo, nusikalstamumo prevencijos, visuomenės sveikatos arba kitų žmonių teisių ir laisvių apsaugai.

19.6.2. Prisirašydami prie Poliklinikos Pacientai yra supažindinami su Poliklinikos vidaus tvarkos taisyklėmis ir tai laikoma rašytiniu sutikimu dalyvauti mokymo procese (įtraukiant studentus, slaugos studentus, šeimos medicinos rezidentus ar gydytojus, apsilankymo metu stebint, klausinėjant ar atliekant apžiūrą). 

19.6.3. Pacientas, nesutinkantis dalyvauti mokymo procese arba nesutinkantis, kad informacija apie jį būtų naudojama mokslo ir mokymo tikslais, turi teisę raštu atsisakyti savo sutikimo visai savo priežiūrai ar tik jos daliai tam tikromis aplinkybėmis. Jo rašytinis pareiškimas turi būti saugomas paciento medicinos dokumentuose.

19.6.4. Įtraukiant pacientą į biomedicininius tyrimus ir mokymo procesą, turi būti vadovaujamasi nuostata, kad paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už mokslo interesus. Naudojant informaciją mokslo ir mokymo tikslais, neturi būti pažeidžiamas paciento asmens privatumas.

19.6.5. Jeigu teikiant medicinines paslaugas dalyvauja trečioji šalis (vertėjai, globėjai, giminaičiai, draugai, medicinos ar kitas sveikatos priežiūros personalas, studentai, slaugytojai, šeimos medicinos rezidentai),  prasidedant vizitui gaunamas „Paciento sutikimas dalyvauti trečiajai šaliai apsilankymo metu“, t.y. medicininiuose dokumentuose daromas laisvos formos įrašas, kuriama įrašoma, kam (trečiosios šalies vardas, pavardė, ryšys) leidžiama dalyvauti, paciento vardas pavardė, pasirašo. Paciento pageidavimu leidžiama dalyvauti abipusiai priimtinai trečiajai šaliai atliekant vidaus/intymius tyrimus pagal šeimos gydytojo normą.

19.7. Teisė į anoniminę sveikatos priežiūrą. Ne jaunesni kaip 16metų Pacientai, sergantys priklausomybės nuo alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų sutrikimo grupės ligomis, įpročių ir potraukių sutrikimais turi teisę į psichiatro paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės. Šios paslaugos teikiamos ir nutraukiamos Paciento pageidavimu. Už sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, Pacientas moka pats, išskyrus teisės aktų nustatytas išimtis. Narkotiniai analgetikai anonimiškai besigydantiems ligoniams neišrašomi. 

 

19.8. Teisė į būtinąją medicininę pagalbą. Kiekvienas Pacientas turi teisę į būtinąją medicinos pagalbą, kurią neatidėliotinai suteikia sveikatos priežiūros specialistai. Jeigu Pacientui Poliklinikoje nėra galimybių laiku suteikti tinkamą būtinąją medicinos pagalbą užtikrinama, kad Pacientas kaip įmanoma greičiau būtų pervežtas į kitą sveikatos priežiūros įstaigą. Būtinosios medicinos pagalbos mastą ir teikimo tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministerija.

 

19.9. Paciento teisė rinktis diagnostikos bei gydymo metodikas ir atsisakyti gydymo

19.9.1. Laikoma, kad savanoriškai į Polikliniką atvykęs arba į namus Poliklinikos sveikatos priežiūros specialistą iškvietęs Pacientas yra informuotas ir sutinka, kad pastarasis jį apžiūrėtų, įvertintų jo sveikatos būklę, paskirtų ir atliktų būtinas tyrimų ir gydymo procedūras. Kai yra galimybė rinktis taikomus diagnostikos ir gydymo metodus, Pacientas apie tai informuojamas ir jo pasirinkimas įforminamas raštu, Pacientui pasirašant „Paciento sutikimą su tyrimų ir gydymo planu“ (VF Nr. F02-P14).

19.9.2. Prieš atliekant Pacientui invazinę ir (ar) intervencinę procedūrą, Pacientui, atsižvelgiant į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškinant specialius medicinos terminus, turi būti išaiškinta ketinamos atlikti procedūros esmė, jos alternatyvos, pobūdis, tikslai, žinomos ir galimos komplikacijos, taip pat galimi padariniai atsisakius numatomos chirurginės operacijos ar invazinės ir (ar) intervencinės procedūros. Procedūra atliekama tik Pacientui pasirašius „Paciento arba Paciento atstovo sutikimą invazinei, intervencinei procedūrai“ (VF Nr. F01-P14).

19.9.3. Sprendimą dėl Pacientui teiktinos sveikatos priežiūros ir jos masto, alternatyvos pasirinkimo priima sveikatos priežiūrą teikiantis gydytojas, o prireikus – gydytojų konsiliumas, išimtinai vadovaudamasis Paciento interesais, kai sveikatos priežiūra turi būti teikiama:

Ø     Pacientui nuo 16 metų, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, ir nėra nei Paciento sutuoktinio, sugyventinio (partnerio); nei paskirtų atstovų pagal pavedimą (arba Pacientui nustatyta globa (rūpyba), nei atstovų pagal įstatymą - tėvų (įtėvių), pilnamečių vaikų, kurie nėra atsisakę būti atstovais. Sprendimą dėl konsiliumo sudarymo gydytojas pagrindžia Paciento medicinos dokumentuose.

Ø     nepilnamečiam Pacientui iki 16 metų ir nėra vieno iš tėvų (įtėvių), globėjo ar rūpintojo arba nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, ar gauti jų sutikimą laiku. Sprendimą dėl konsiliumo sudarymo gydytojas turi pagrįsti Paciento medicinos dokumentuose.

Ø     nepilnamečiui Pacientui iki 16 metų, kurio tėvai vengia atlikti atstovo pagal įstatymą funkcijas ir kuriam nėra nustatyta laikinoji globa ar rūpyba, kai nepilnamečio Paciento tėvai (įtėviai) tarpusavyje nesutaria dėl sveikatos priežiūros masto. Tuomet įstatymai gali nustatyti, kada šioje dalyje nurodytais atvejais būtinas teismo leidimas. Dėl tokio leidimo į teismą kreipiasi sveikatos priežiūros įstaiga arba nepilnamečio Paciento atstovas pagal įstatymą.

19.9.4. Pacientas turi teisę bet kada raštu atšaukti savo sutikimą gydytis.

 

19.10. Paciento teisė pateikti prašymą, skundą, pranešimą. Pacientas, norėdamas pateikti pasiūlymų dėl Poliklinikoje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų pagerinimo, ar manydamas, kad Poliklinikoje buvo pažeistos jo teisės, Pacientas arba jo atstovas turi teisę kreiptis į Poliklinikos direktorių, o jo nesant – į direktoriaus pavaduotoją ir pateikti prašymą, skundą, pranešimą.

 

19.11. Paciento teisė į žalos atlyginimą. Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą. Žalos atlyginimo sąlygas ir tvarką nustato šio LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo V skyrius, Civilinis kodeksas, Draudimo įstatymas, kiti teisės aktai.

 

 

20.    Pacientų pareigos.

 

20.1. Pacientas, norėdamas Poliklinikoje gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalopateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus(išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus).

 

20.2. Pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis Poliklinikos vidaus tvarkos taisyklėmis,  kitais Poliklinikos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas.

 

20.3.   Pacientas privalo kiek įstengdamas suteikti Poliklinikos specialistams informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas.

 

20.4. Pacientas, užsiregistravęs iš anksto paslaugai gauti, Pacientas privalo paskirtu laiku atvykti vizito pas gydytoją, o jeigunustatytu laiku atvykti negali -  privalo apie tai informuoti poliklinikos registratūrą ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios.

 

20.5. Pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, privalo raštu patvirtinti savo sutikimą ar atsisakymą dėl sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo. Pasirašęs  sutikimą - privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas ir informuoti juos apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą.

 

20.6. Pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su Poliklinikos specialistais ir darbuotojais.

 

20.7.   Pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visaissveikatos priežiūros įstaigos darbuotojais ir kitais Pacientais, Poliklinikoje laikytis švaros ir tvarkos, viršutinius drabužius palikti rūbinėje, tausoti Poliklinikos turtą, o už Poliklinikai padarytą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka.

 

20.8.   Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų Pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus Paciento gyvybei.

 

 

22. Pacientui Poliklinikoje draudžiama:

Ø       savo iniciatyva lankytis neblaiviam ar kitaip apsvaigusiam;

Ø       gerti alkoholinius gėrimus, svaigintis, rūkyti;

Ø       šiukšlinti, triukšmauti, netaktiškai  ir  nemandagiai  elgtis  su  Poliklinikos  darbuotojais  ir  lankytojais;

Ø       vogti ir/ar gadinti Poliklinikos inventorių;

Ø       teršti ir niokoti Poliklinikos aplinką.

 

V. GINČŲ  IR  KONFLIKTŲ TARP POLIKLINIKOS IR  PACIENTŲ  SPRENDIMO TVARKA. PACIENTŲ SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

23. Paciento pateiktą prašymą, skundą ar pranešimą (28 p.) Poliklinikos direktorius ar jį pavaduojantis asmuo privalo išnagrinėti ir raštu pranešti Pacientui (jo atstovui) nagrinėjimo rezultatus kaip įmanoma greičiau, bet ne ilgiau nei per 20 darbo dienų. Jeigu Paciento pateikto prašymo, skundo ar pranešimo nagrinėjimas reikalauja papildomo tyrimo ar audito, šis terminas gali būti pratęstas, apie tai informuojant Pacientą (jo atstovą).

 

24. Nagrinėjami tik prašymai, skundai ar pranešimai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

Ø     pasirašyti Paciento, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti , išdėstyta prašymo, skundo ar pranešimo esmė. Jeigu prašymą, skundą ar pranešimą pateikia Paciento atstovas- nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir Pacientas, kurio vardu jis kreipiasi.

Ø     pateikti poliklinikai ne vėliau kaip per vienus metus, kai Pacientas sužino, kad jo teisės pažeistos.

VI. MEDICININĖS INFORMACIJOS  PACIENTUI  AR  JO ĮSTATYMINIAM ATSTOVUI  TEIKIMO  TVARKA

25. Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos Paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo. Šią informaciją Pacientui Poliklinikos gydytojas pateikia atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus.

 

26. 25 straipsnyje nurodyta informacija Pacientui gali būti nesuteikta tik tais atvejais, jeigu tai pakenktų Paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybeiarba kai Pacientas atsisako šios informacijos (33 str.). Sprendimą neteikti Pacientui informacijos, kuri gali pakenkti jo sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei, priima gydantis gydytojas, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitokią tokio sprendimo priėmimo tvarką. Apie tokio sprendimo priėmimą irjo motyvus pažymimamedicinos dokumentuose.Tais atvejais, kai pranešimas būtų prielaida žalai Pacientui atsirasti, visa šiame straipsnyje numatyta informacija pateikiama Paciento atstovui ir tai prilyginama informacijos pateikimui Pacientui. Informacija Pacientui pateikiama, kai išnyksta žalos atsiradimo pavojus. Paciento psichikos ligonio teisės gauti informaciją ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.

 

27. 25 straipsnyje nurodyta informacija negali būti Pacientui pateikiama prieš jo valią, išskyrus atvejus, kai dėl Paciento atsisakymo gauti informaciją gali atsirasti žalingų padarinių Pacientui ar kitiems asmenims. Atsisakymą informacijos Pacientas turi aiškiai išreikšti ir patvirtinti parašu.

 

28. Paciento pageidavimu jam turi būti pateikti jo medicinos dokumentai, išskyrus atvejus, kai juose esanti informacija pakenktų Paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei. Sprendimą neišduoti Pacientui medicinos dokumentų priima gydantis gydytojas. Apie sprendimo neišduoti medicinos dokumentų priėmimą irjo motyvus gydytojas pažymi medicinos dokumentuose.

 

29. Kiekvienas Poliklinikos medikas pagal savokompetenciją privalo paaiškinti Pacientui įrašų jo medicinos dokumentuose prasmę. Jeigu Paciento reikalavimas yra pagrįstas, netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga, sveikatos priežiūrosspecialistas per 15 darbo dienų turi ištaisyti, papildyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti. Sveikatos priežiūros specialisto ir Paciento ginčą dėl įrašų jo medicinos dokumentuose ištaisymo, papildymo, užbaigimo, panaikinimo ir (ar) pakeitimo sprendžia poliklinikos direktorius.

 

30. Paciento psichikos ligonio teisės susipažinti su savo medicinos dokumentais ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.

           

301. Informacija apie paciento, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, sveikatos būklę suteikiama paciento sutuoktiniui (sugyventiniui), paciento tėvams (įtėviams) ir paciento pilnamečiams vaikams jų prašymu. Neapribojant kitiems asmenims suteiktų teisių, šie asmenys, kai yra už pacientą atsakingo gydytojo (gydytojų) sutikimas, taip pat turi teisę lankyti pacientą.

 

31. Su nepilnamečio Paciento iki 16 metų medicinos dokumentais leidžiama susipažinti jo atstovams.

 

32. Pacientui pageidaujant ir pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus jo lėšomis Poliklinika padaro ir išduoda patvirtintas Paciento medicinos dokumentų kopijas, jeigu reikia išduoda ir diagnozės ir gydymo aprašymus (išrašus). Ši Paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

33. Visa informacija apie Paciento buvimą Poliklinikoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie Pacientą yra konfidenciali, tokia laikoma ir po Paciento mirties. Teisę gauti informaciją po Paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą - sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai.

 

34. Informacija apie Pacientą  kitiems asmenims ir institucijoms telefonu neteikiama. Konfidenciali informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį Paciento sutikimą, kuriame yra nurodyta tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai,išskyrus atvejus, kai Pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją, taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama.Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant Pacientą, atliekantiems Paciento sveikatos ekspertizę, be Paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikiama tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina Paciento interesams apsaugoti. Kai Pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama Paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tiek, kiek tai būtina Paciento interesams apsaugoti.

 

35. Be Paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali būti suteikiama:

35.1. valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie Pacientą; 

35.2. Paciento skundą nagrinėjantiems asmenims - poliklinikos civilinę atsakomybę apdraudusios draudimo įstaigos darbuotojams.

Konfidenciali informacija šiems asmenims suteikiama tik rašytiniu jų prašymu, kuriame nurodomas konfidencialios informacijos prašymo pagrindas, jos naudojimo tikslai ir reikalingos informacijos mastas. Visais atvejais konfidencialios informacijos suteikimas turi atitikti protingumo, sąžiningumo ir Paciento teisių apsaugos ir interesų prioriteto principus.

 

36. Asmenys, susipažinę su konfidencialia informacija, privalo užtikrinti jos konfidencialumą. Už neteisėtą konfidencialios informacijos apie Pacientą rinkimą ir naudojimą atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka.

 

37. Norėdami gauti medicininę pažymą, medicininių dokumentų kopiją  ar pan.. Pacientas ar jo įgalioti asmenys turi kreiptis į šeimos gydytoją, pas kurį yra prisirašęs.

 

38. Išrašus iš medicininės dokumentacijos Paciento šeimos gydytojas (ar jį pavaduojantis gydytojas) privalo padaryti per 5 darbo dienas.

VII.  PACIENTŲ  SIUNTIMO Į  KITAS ASMENS  SVEIKATOS  PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS  TVARKA

39. Jeigu Paciento tolesnis buvimas Poliklinikoje nėra mediciniškai pagrįstas, prieš siunčiant Pacientą į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, jam išsamiai paaiškinamas tokio sprendimo pagrįstumas ir tolesnės sveikatos priežiūros tęstinumas. Gavęs tokią informaciją, Pacientas patvirtina tai parašu.

 

40. Poliklinikos gydytojas išrašo ir atiduoda Pacientui siuntimą į kitą sveikatos priežiūros įstaigą.

 

41. Mirties faktą gali nustatyti mirusįjį gydęs Poliklinikos gydytojas (pas kurį jis prisirašęs). Jeigu jo tuo metu nėra – kitas Poliklinikos gydytojas.

 

42. Mirties faktą nustatęs gydytojas privalo:

42.1. aprašyti jam žinomas mirties aplinkybes, mirusiojo apžiūros duomenis ir mirties priežastis ambulatorinėje kortelėje (F. Nr 025/a), o jos neturint – „Išraše iš medicininių dokumentų“ (F. Nr.027/a);

42.2. nedelsdamas pranešti policijai, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

Ønustatyta ar įtariama smurtinė mirtis;

Ømirtis įvyko viešoje vietoje;

Ønenustatyta mirusiojo asmenybė ar nėra asmens dokumentų;

Østaigi arba netikėta mirtis;

Ønustačius arba įtarus, jog mirtis įvyko nuo gamybinės traumos, apsinuodijimo, profesinio susirgimo, ypač pavojingos infekcinės ligos;

Øjei mirusiajam jo paskutinio susirgimo metu nebuvo teikiama medicininė  pagalba;

Øjeigu reikalauja mirusiojo teisėtas atstovas;

Økitais įstatymų numatytais atvejais.

Tokiu atveju Poliklinikos gydytojas mirties liudijimo neišduoda. Tolesnius veiksmus atlieka policijos ar prokuratūros darbuotojai.

 

43.    Patalogo anatominis tyrimas ar teismo medicinos ekspertizė atliekama Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.

 

44.    Jeigu yra galimybė mirties faktą nustatęs gydytojas kaip įmanoma greičiau apie tai praneša mirusiojo giminėms ir artimiesiems.

 

45.    Medicininį mirties liudijimą Poliklinikos gydytojas išduoda:

45.1. apžiūrėjęs mirusįjį, konstatavęs biologinę mirtį ir neįtaręs 42.2. punkte nurodytų aplinkybių - kai mirtis įvyksta ne stacionare;

45.2. remdamasis kito gydytojo įrašais medicininėje dokumentacijoje apie mirusiojo apžiūrą ir biologinės mirties konstatavimą, neįtariant 42.2. punkte nurodytų aplinkybių, esant aiškiai mirties priežasčiai.

 

46. Gydytojas išduodantis medicininį mirties liudijimą, turi tiksliai ir teisingai užpildyti liudijimo rekvizitus.

 

47. Medicininis mirties liudijimas išduodamas asmenims, pateikusiems asmens dokumentus ir pasirašiusiems mirties liudijimo šaknelėje.

 

48.Mirties liudijimas išduodamas tą pačią dieną, kai kreipiamasi į Polikliniką.

 

49.Mirusiojo giminės ar artimieji, norėdami gauti mirties liudijimą, kreipiasi į Poliklinikos med. registratūrą ar mirusįjį gydžiusį gydytoją Poliklinikos darbo metu.

 

IX. POLIKLINIKOS DARBO LAIKAS

 

50. Poliklinikos darbo laikas: pirmadieniais - penktadieniais 8.00-18.00 val., šeštadieniais  9.00-12.00 val., sekmadienis – ne darbo diena.

 

51. Darbo laikas:

Ø     Poliklinikos buhalterijos ir sveikatos statistikos:  pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00-17.00 val.; penktadieniais 8.00-16.00 val.; darbuotojai turi galimybę papietauti darbo metu; šeštadienis ir sekmadieniais – ne darbo dienos;

Ø     Poliklinikos raštvedės-personalo specialistės ir vyr. slaugos administratorės:  pirmadieniais-penktadieniais 8.00-16.00 val.; darbuotojai turi galimybę papietauti darbo metu; šeštadieniais ir sekmadieniais – ne darbo dienos;

Ø     Poliklinikos ūkio dalies:  pirmadieniais-ketvirtadieniai 8.00-17.00 val.; penktadieniais  8.00-16.00, pietūs 12.00-12.45val., šeštadieniais ir sekmadieniais – ne darbo dienos.

Ø     Kitų darbuotojų: kasdien pagal atskirus darbo  grafikus.

 

52. Poliklinikos darbo laikui pasibaigus bei poilsio ir švenčių dienomis, pacientams skubi medicinos pagalba teikiama VšĮ Biržų ligoninės priėmimo – skubios pagalbos skyriuje.

X. PACIENTO  TURIMŲ  DIRBINIŲ  IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ,  BRANGIŲ  PROTEZŲ  IR  PINIGŲ  REGISTRAVIMO  IR  SAUGOJIMO  TVARKA

53.Jei Pacientas pageidauja, prieš atliekant tyrimus, kurių metu tikėtinas sąmonės sutrikimas, Paciento turimi dirbiniai iš brangiųjų metalų, brangūs protezai ir pinigai registruojami ir saugomi  Poliklinikoje  tokia tvarka:

53.1. Poliklinikos darbuotojas, kuris atliks procedūrą, sudaro Paciento su savimi turimų vertybių sąrašą dviem egzemplioriais (laisva forma);

53.2. po kiekvienu egzemplioriumi pasirašo sąrašą sudaręs Poliklinikos darbuotojas ir pats Pacientas;

53.3. vienas sąrašo egzempliorius atiduodamas Pacientui, o kitas dedamas į voką kartu su sąraše išvardintomis vertybėmis, bei vokas užklijuojamas, užantspauduojamas Poliklinikos (apvaliu) spaudu ir dedamas į buhalterijoje esantį seifą;

53.4.      po procedūros Pacientui grąžinamas vokas, kurį Pacientas atplėšia gydytojo ir dar vieno poliklinikos darbuotojo akivaizdoje, patikrina vertybes pagal sąrašą ir pasirašo tame sąraše, kad vertybes atgavo;

53.5.      Paciento pasirašytas sąrašas įklijuojamas į Paciento medicini­nę kortelę ir joje saugomas.

 

54.Jei Pacientas miršta, jo turimi dirbiniai iš brangiųjų metalų, brangūs prote­zai ir pinigai registruojami ir saugomi tokia tvarka:

54.1.sudaromas turimų vertybių sąrašas, po kuriuo pasirašo gydytojas ir slaugytoja;

54.2. sąrašas dedamas į voką kartu su jame išvardintomis vertybėmis;

     54.3. vokas užklijuojamas ir užantspauduojamas bei dedamas į seifą;

54.4. vokas su vertybėmis atiduodamas mirusiojo atstovams pagal įsakymą, pateikus asmens dokumentus, atplėšiamas gydytojo ir slaugytojos akivaizdoje;

54.5.   mirusiojo atstovai pagal įsakymą patikrina vertybes pagal sąrašą ir pasirašo prie sąrašo,kad vertybes atgavo.

                                                                        XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

55. Šios taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos.

 

56. Šios taisyklės skelbiamos Pacientams ir darbuotojams matomoje vietoje.